Fotografer i Næstved

 

| Forside | Fotograf  | Firma  | Atelier |


Fotograf
Kaiser, Carl (1876- )

Født 1. April 1876 i Odense (St. Hans S.), hvor Faderen var Pakhuskarl ved Statsbanerne, senere Stationsforstander i Bording. Efter sin Konfirmation kom han i fotografisk Lære, først hos sin Søster, Frøken Henriette Kaiser i Odder (52) og senere hos en Svoger i Kerteminde, hvorefter han arbejdede som Medhjælper i Roskilde og Svendborg, indtil han 15. Septbr. 1897 etablerede sig som Fotograf i "Søeborghus" i Næstved.

Da han paa dette Tidspunkt kun var 21 Aar gammel, kunde han ikke faa Næringsbevis, men hans Søster, som imidlertid havde opgivet Forretningen i Odder, flyttede til Næstved og løste Næringsbeviset paa hvilket Carl Kaiser drev sin Forretning, medens Søsteren bistod ham dels som Husbestyrerinde, dels som Medhjælp i Forretningen indtil Julen 1900.

Hans Lejemaal vedrørende Atelieret var uopsigeligt fra Husværtens Side indtil Efteraaret 1907, men allerede i 1905 flyttede han til det nyopførte Atelier "Centralatelieret", Axeltorv 5, og lod Atelieret i "Søeborghus" staa ubenyttet Resten af den 10aarige Lejeperiode.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaiser flyttede allerede i Efteraaret 1905 til et nyopført Atelier,,kaldet "Centralatelieret" i "Fixhus" paa Axeltorvet til Trods for, at han endnu i 2 Aar disponerede over førstnævnte Atelier, og 30. Oktbr. 1907 averterede han, at Flytningen nu definitivt havde fundet Sted. Han drev Atelieret paa Axeltorvet indtil 15. April 1913, da han overdrog det til sin Medhjælper, Frøken Christine Nielsen.

Han overtog derefter en Glarmesterforretning i Stege, som han nu (Juni 1955) har drevet i over 40 Aar.

Kilde:
Arnholtz, Svend:
Gamle Næstved Fotografer
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954