Fotografer i Næstved

 

| Forside | Fotograf  | Firma  | Atelier |


Fotograf
Hansen, H. (1829-1920)

Født 20. Marts 1829 i Herluflille (Herlufmagle S.) som Søn af en Gaardmand. Efter sin Konfirmation synes han i en Del Aar at have helliget sig Landbruget, idet han endnu i 1850, 21 Aar gl., boede hjemme paa Gaarden. Senere lærte han Fotografien og virkede i nogle Aar som rejsende Fotograf.

Formentlig den 29. Marts 1860 kom han som saadan til Næstved (han holdt 50 Aars Jubilæum. denne Dato i 1910), men i hvert Fald fra 17. April til 2. Juli s. A. fotograferede han i Sadelmager H. P. Aackerbergs Have i Gaasegade gl. Matr. Nr. 48 (ru St. Mortensgade 4-6). De følgende Maaneder fotograferede han forskellige Steder paa Landet i Syd- og Midtsjælland. Et,berammet Besøg paa Houby Marked (ved Fakse) i Juni maatte dog aflyses "formedelst indtrufne Omstændigheder" (fordi han endnu ikke var færdig i Næstved), men fra 3. Juli fotograferede han ved Fakse Kro, hvor han tilbød Udførelsen af "Photographi-Portraiter fra 8 Mk. til høiere Priser, mindre og større Grupper indtil 40 Personer samt Landskaber". Fra 3. Aug. s. A. besøgte han Thurebyholm og fra 5. Septbr. i et Par Uger Terslev Kro (ved Haslev).

I April 1862 ikom, han til Svendborg, hvor han først optog Fotografier i Mad. Børgesens Have i Fruestræde. Han taler om sit "lukkede Atelier", og der er utvivlsomt Tale om et Havehus, opført af Ejerinden til Brug for rejsende Fotografer, idet flere saadanne ses at have benyttet det.

Forholdene her har næppe tilfredsstillet Hansen, og fra 1. Febr. 1863 flytter han da ind i et nyt Atelier i Købmand Qvists Gaard i Gierritsgade (skraas for det daværende Posthus), medens en ny Fotograf allerede to Maaneder tidligere var rykket ind i Fruestræde.
l Maj 1863 averterer han i Svendborg Amtstidende:


Efter tvende elever, som lære at fotographere
Hos undertegnede , i disse dage havde udlært, kan atter nogle elever
antages. Betalingen for undervisningen er 50 rdl.

Et visitkortapparat, for hvis godhed indestaaes, kan erholdes for den billige, men bestemte pris 20 rdl.

En Satineer-presse, passende for en rejsende fotograph, sælges for 22 rdl.

H. Hansen

Nu havde han aabenbart definitivt opgivet den rejsende Profession.

Paa den i Septbr.-Oktbr. 1863 afholdte Udstilling af Industri- og Landbrugsprodukter for Svendborg og Omegn tildeltes der ham Prædikatet "Meget godt" for udstillede Prospekter og Visitkort,i Novbr. s. A. averterede han sit Atelier lukket i 8 Dage formedelst Bortrejse til København, og efter sin Hjemkomst meddelte han, at han i København havde gjort sig bekendt med de nyere Fremskridt for Fotografien "navnlig hvad de saa meget yndede Visitkort angaar"; Prisen paa disse nedsatte han til 3 Rdl. Dusinet, dog 4 Rdl. for Billeder "med smuk og aldeles holdbar Glands" samt Brystbilleder.

I Febr. 1864 bekendtgjorde han, at han medio Marts vilde ophæve sin Forretning og forlade Byen, hvorfor han takkede Publikum for al den Velvilje, der under hans Ophold i Svendborg var blevet ham til Del.

Fra (Svendborg flyttede han til Roskilde, hvor han 19. Maj 1864 aabnede et Atelier i Brygger N. Nielsens Have i Allehelgensstræde. I Oktbr. s. A. ombyggedes Atelieret og fik Indgang fra Læderstræde.

"Da der i den senere Tid er indløbet en Deel Bestillinger fra Landet," meddelte han i Roeskilde Avis i Juli 1866, "har jeg under min Fraværelse i nogen Tid overdraget Bestyrelsen af mit Atelier til en meget duelig Fotograf, og bliver som sædvanlig Alt til Fotografien henhørende udført smukt og solidt til almindelig gangbare Priser."

Om Børnefotografering skriver Hansen i Aug. 1866 saaledes: "Da det ved Aftagelse af smaae Børn hidtil har været meget vanskelig at faae et nogenlunde godt Billede, har jeg for at afhjælpe denne Mangel anskaffet et hurtigvirkende Apparat, hvorved det i Forbindelse med de dertil anvendte Præparaters stærke Lysmodtagelighed bliver muligt at aftage Børn selv om de ere nok saa ustyrlige, da Expositionen i godt Veir foregaaer i mindre end 1 Secund".

Han deltog som Udstiller i Den alm. danske Industriog landøkonomiske Udstilling i Nakskov i Septbr. 1868 og modtog Broncemedaille.

I Oktober 1868 flyttede han Forretningen fra Læderstræde til Skomagergades nordlige Side ligefor "Postgaarden". Paa dette Sted blev han dog kun. ret kort Tid, idet han allerede i Novbr. flyttede til Næstved, hvor han havde købt Skomager Hermansens Ejendom i Ringstedgade (Skøde tinglyst 8/1 1872).

Paa dette Sted, hvor hidtil Guldsmed Berth havde haft fotografisk Forretning, aabnede han sit nye Atelier den 15. Novbr. Samtidig aabnede hans Hustru en Modehandel i den tidligere Guldsmedebutik.

Den 7. Novbr. 1870 averterer han, at hans "nye Atelier, indrettet efter Nutidens bedste Mønstre hensigtssvarende og propert, staaer nu til det ærede Publikums behagelige Afbenyttelse." Det ser saaledes ud til, at han ikke har kunnet nøjes med Berths gamle Atelier, men har forbedret dette eller snarere bygget et nyt.

I December 1875 averterer han: "De hos mig i stedse større Omfang indløbne Bestillinger paa, fotografiske Arbeider ville nu efter at jeg har sikret mig fornøden Assistance kunne effektueres paa, kortest mulig Tid".

I Kompagni med sin Medhjælper, Baldur Faber (f. i Odense 15. Septbr. 1840) aabnede han 14. April 1878 i Fakse "et lukket og hensigtsmæssigt indrettet Atelier for Aftagelse af fotografiske Billeder." Dette Atelier, der passedes af Faber, var aabent hver Søndag og Mandag hele Dagen. Firmabetegnelsen var herefter Hansen og Faber, Nestved og Faxe.

Den 1. April 1882 afstod Hansen Forretningen i Næstved til Fotograf F. R. Fratz af København tillige med alt Inventaret og Pladelageret paa ca. 8000 Plader, som altsaa var Frugterne af over 12 Aars Arbejde i Næstved.

Samtidig meddelte Fotograf Faber, at det fotografiske Atelier i Fakse blev fortsat uforandret med Aabning hver Søndag og Mandag.

H. Hansen forlod derefter Næstved. Ejendommen solgte han den 29. Juli 1884 til Købmand I. V. Larsen,.

Om Hansens senere Aar vides kun lidet. Ved Ejendomsoverdragelsen i 1884 skrev ban sig af "Rørbæk", men allerede Aaret efter var han i København, og her har han antagelig tilbragt Resten af sine Dage og ogsaa drevet fotografisk Virksomhed, rimeligvis dog uden Atelier.

Som en gammel Mand fik han i April 1912 sammen med sin Hustru Bolig i Haandværkerstiftelsen "Alderstrøst", Møllegade 28.

Her døde Hustruen 1914, men han blev boende indtil Efteraaret 1918. Han døde næsten 91 Aar gammel den 14. Febr. 1920 i København, Ryesgade 9.

Hansen var en af 1860'ernes og 70'ernes dygtigste Fotografer. Baade som Portræt- og Landskabsfotograf gjorde han sig bemærket, ligesom han har optaget en Række Stereoskopbilleder. Det er tidligere nævnt, at hans Arbejder blev prisbelønnet paa Udstillinger i Svendborg og Nakskov; hertil kom, at han fik offentlig Anerkendelse for en Serie fortrinlige Fotografier fra Roskilde Domkirke.

Kilde:
Arnholtz, Svend:
Gamle Næstved Fotografer
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954