Fotografer i Næstved

 

| Forside | Fotograf  | Firma  | Atelier |


Fotograf
Henschel, C. A. F. J. (1825- )

Født 23. Aug. 1825 i Raschel (el. Rasehau) 1) i Prøjsisk Schlesien.

I Maj 1855 aabnede han sammen med P. M. Lindsted en fotografisk Virksomhed i Göteborg, Södra Hamngatan 59, 2.) . De arbejdede baade i Daguerreotypi og Fotografi og "betjäne med porträtter til olika men bestämda priser, allt efter storleken från det minsta, medaljong till det stórsta väggportråitt, och åro försedda med eet vachert urval moderna och smakfulla Pariser och Berlinerinfattningar". Fra først af havde de intet egentligt Atelier, men i Juni s. A. rykkede de ind i en nyopført Pavillon. Allerede i Juli udtraadte Henschel af Kompagniskabet, og Forretningen førtes herefter i en Aarrække videre af Lindsted alene.

I Febr. 1856 kom Henschel til Helsingør, hvor han i det derværende Tivoli gav en "Optisk physikalsk Forestilling bestaaende af merkværdige Verdensperspectiver, naturtroe Fremstillinger af berømte, fremmede Personligheder i Legemstørrelse, humoristiske Skizzer og Cromatroper et brillant chinesisk Farve- og Liniespil." Entreen til dette Panorama- og Vokskabinet var 1 Mark, Børn det halve.

Den 14. Maj s. A. kom Henschel, der nu kalder sig Fotograf fra Breslau paany til Helsingør, hvor han i en stort opsat Annonce, affattet paa Tysk, meddelte, at han i et i "Tivoli" indrettet Atelier optog Fotografi-, Daguerreotypi- og Panotypi-Portrætter. En senere Annonce var dog affattet paa Dansk.

1 1857 nedsatte han sig sammen med A. W. Kirchhoff som Fotograf i København, Blancogade 180 D (nu Fredericiagade 14), hvor tidligere Carl Schätzig (4) havde virket. 1858 udtraadte Kirchhoff, og Henschel fortsatte alene.

Fra 1859 førte han i et Par Aar en omflakkende Tilværelse i sjællandske Provinsbyer, tildels med lange Ophold de enkelte Steder. Den 19. Maj 1859 kom han saaledes paany til Helsingør for "at udføre Photographiske Arbeider, saavel Portraiter, Bygninger, Egne, Stereoscoper la: Stereoskopbilleder], Familiegrupper etc. hvortil afbenyttes det indrettede Glashuus ved "Tivoli"s Indgang fra Alléen, hvor Bestillinger modtages." Her fotograferede han, der kalder sig "Photograph & Stereoscopist", indtil den 16. Juni.

Fra 1. Aug. 1859 virkede han i Næstved hos Restauratør C. Bonnesen paa Købmagergade (nu Nr. 9), hvor tidligere Møllmann (9) og A. 0. Nielsen (10) havde haft Atelier. Henschel anmeldte sit Besøg ved følgende Annonce for 21. Juli i Næstved Avis:


Photographi.
Det ærede publicum i Nestved og Omegn underrettes hermed om, at jeg undertegnede indretter et photographist Atetier hos hr. Bonnesen til den 1. August.
Med mit photographiske arbejde i portraiter, prospecter, bygninger, familie-og selskabsgrupper, saavelsom Stereoscoper, haaber jeg at finde ogsaa her, saavelsom alle andre steder paa mine reiser, det aerede puclicums tilfredshed og talrige bestillinger.
J. Henschel
Photograph fra Kjøbenhavn
Under mit ophold i Nestved kan modtages 1 a 2 elever for billig honorar.


Allerede efter 3 Ugers Forløb meddelte han, at Atelieret "er ikkun en kort Tid aabent", men Henschel. maa have befundet sig godt i Næstved, for Opholdet her blev Gang paa Gang prolongeret og strakte sig over mere end eet Aar. I denne Tid averterede han meget, ikke mindre end 17 forskellige, hovedsageligt stort opsatte Annoncer findes indrykket ialt 32 Gange i Næstved Avis, hvortil kom Annoncer indrykket i Nabobyernes Aviser. Han averterede gentagne Gange med Antagelse af Elever, og det skønnes, at han under sit Ophold i Næstved har uddannet 4-5 saadanne; det er ikke udelukket, at J. F. Busch (18), der i Deebr. 1859 paabegyndte en fotografisk Forretning i Næstved, har været blandt hans Elever.

Af hans mange interessante Annoncer skal anføres følgende Brudstykker:

(4/8 59) "Portraiter udføres fra 8 Mk. til høiere Priser og Grupper indtil 30 Personer, med og uden Colorit, til forholdsmæssig høiere Priis".

(3/9 59). ,Paa Grund af de langt over min Forventning indtrufne Bestillinger, er min Reise herfra Byen udsat indtil efter Markedet den 9de Septbr.

(15/9 59). "Da jeg Undertegnede i disse Dage agter at optage Prospecter og Stereoscoper her i Byen og Omegnen, saa forbliver mit Atelier endnu aabent i c. 14 Dage, og vil det ærede Publikum saaledes finde Leilighed til at faae deres indgivne Bestillinger godt udførte."

(27/9 59). "Mit Ophold heri Byen hos Hr. C. Bonnesen vedvarer endnu nogen Tid, da jeg stedse har vundet Tilfredshed, og smigrer mig med, ved min Flid og Ufortrødenhed i Photographien ogsaa fremtidig at vinde det ærede Publikums Opmærksomhed. Jeg tillader mig saaledes at indbyde det ærede Publikum i Næstved og Omegn inden October Maaneds Udgang at henvende sig til mig med deres Bestillinger."

(28/11 59)."Til Jule- og Nytaarspresenter tillader jeg mig at anbefale gode Photographiske Portraiter paa Papiir, Glas og Voxdug til billige Priser".

(1/12 59). "Det ærede Publikum som ønsker Portraiter til,Jule- og Nytaarsgaver, bedes snarest at indgive deres Bestillinger, da Veirliget paa denne Aarstid ikke altid er gunstigt til Udførelsen af samme. En ny Sending af smukke Pariser- og tydske Indfatninger, Etuier, Portemonaier, Broscher og Pretentioner, som jeg i disse Dage har erholdt, anbefales".

(15/12 59). "... tillige anbefales smukt udførte Stereoscoper [5: Stereoskopbilleder]; Maskine [5: Stereoskop] og 12 Prospecter 10 RdIr."

(20/12 59). "Frederiksborg Slot i Foraaret aftaget af mig fra forskjellige Sider, kan erholdes i smukke og store Photographier til 1 Rdl. Stykket. Stereoscoper heraf kunne ligeledes erholdes i mit Atelier i Næstved. Da jeg antager, at jeg er den Eneste, der er i Besiddelse af ovennævnte til Fuldkommenhed, tillader jeg mig herved at,henlede det ærede Publikums Opmærksomhed herpaa".

(19/1 60). " ... 1 å 2 Elever kunne igjen modtages for billig, men bestemt Honorar."

(15 /3 60). "Portraiter aftages efter en ny og forbedret Methode, og er-hver som lader sig portraitere vil selv kunne overbevise sig om den betydelige Forskjel. i Klarhed imellem ny og ældre Portraiter. En Elev kan igen antages til Undervisning".

(16/6 60). "... aabent fra Søndag den 17de dennes. Efter fuldendt photographisk Beskæftigelse paa Baroniet Gaunø, tillader jeg mig at underrette det ærede Publikum om, at mit Ophold i Næstved varer kun en kort Tid, paa Grund af flere Bestillinger paa Landet."
(7/8 60). "Henschels Photographi-Atelier er lukket den 8de August og bliver igien aabnet den gde August indtil 16de August 1860. De Ærede som ønsker udført Portraiter eller Landskaber bedes om at melde sig inden denne Tid."

Fra Næstved rejste han til Vordingborg, og oprettede fra den 24. Aug. 1860 et fotografisk Atelier i Gæstgiver Muusfeldts Have, hvor han virkede indtil et Stykke ind i Oktbr. s. A. "Der udføres Portraiter paa Papir, Glas og Voxdug," meddelte han og tilføjede: "Store Prospekter og Familiegrupper udføres imod Forudbestilling 3 til 4 Miil ud i Landet; ligeledes udføres enkelte Portraiter, Grupper og Prospekter i Stereoscop. Endvidere udføres de i Nutiden gængse Visitkort. Forskjellige Prospecter og Stereoscoper af Helbredelsesanstalten og Vordingborgs Omegn er at erholde tilkjobs hos Hr. Boghandler Willerup, hvor ligeledes andre Prøver ligge til Eftersyn."

Den 24. April 1861 nedsatte han sig som Fotograf i Slagelse, hvor han paa Slotsgade fik indrettet et "GlasAtelier". ,Der udføres alle Slags photographiske Arbeider," averterede han i Sorø Amtstidende, ,saasom Visitkort, enkelte Portraiter paa Papir og Glas, mindre og større Familie- og Selskabsgrupper, Prospecter af Bygninger og Egne i stort Format og i Stereoscop, Copier efter Oliemalerier, Kobberstik, Tegninger og efter andre Photographiog Daguerreotyp-Portraiter. Gamle plettede DaguerreotypPortraiter gjøres rene og klare." Hans Avertering i Slagelse var iøvrigt i den første Tid ligesaa omfattende som i Næstved.

I Begyndelsen af Aug. 1861 averterede han, at hans Atelier vilde være lukket en kort Tid, og at det nærmere vilde blive bekendtgjort, hvornaar det blev aabnet igen. Aarsagen til denne Lukning var en Rejse til Næstved.

Fra 5. Aug. til 12. Septbr. fotograferede han her i Hotel "Prindsen" paa Købmagergade, hvilket var det samme Etablissement, der tidligere havde tilhørt Restautør Bonnesen, og hvor Henschel havde logeret under sit forrige Ophold i Næstved. "Den Velvillie, som jeg har nydt af det ærede Publicum L Nestved under mit Ophold der et heelt Aar," skrev han, "lader mig haabe, at ret Mange vil beære mig med Bestillinger under dette mit Ophold."

Den 24. Septbr. 1861 aabnede han paany i Slotsgade i Slagelse. I Oktbr. s. A. averterede han til Underretning for andre Fotografer: "J Henschels photographiske Atelier kan erholdes alle photographiske Chemikalier, og især anbefales et meget hurtigt arbejdende Colodium, præpareret til Glas- og Papiirbilleder. Veiledning (Oplysning) gives for et billigt Honorar."

Ved Fotografering ønskede han gerne Anmeldelse forud, "da flere af Publicum komme her forgjæves, fordi det enten er for seent paa Dagen, eller fordi Tiden er optaget."

Den 4. Oktbr. 1865 flyttede han Atelieret til Løvegade tætved Sveitserpladsen, lige over for Præstegaarden. Hans tidligere Atelier paa Slotsgade førtes en Tid videre af en R. Windekilde, formentlig en Slægtning til hans Hustru.

I Maj 1866 averterede han med ,Portraiter paa Porcellain, Emaille og Fajance, Visitkort- og Dobbeltbilleder samt Portraiter i stort Format. Trylle-Fotografier aftages efter Bestilling, Enhver kan erholde usynlige Billeder efter deres egen Person eller Bekendte, som kunne fremtrylles med nogle Draaber Vand i Vedkommendes Hjem, naar der bliver indsendt Visitkort eller andre Portraiter, som man ønsker fremtryllet. Ligeledes kan der indsendes Visitkort til derefter at tage Portraiter paa Caffekopper, Pibehoveder eller Vaser.

I Oktbr. 1867 averterede han: "... aftages fra nu af Portraiter efter en ganske ny Methode, og disse nye Portraiter ere ligesaa holdbare som enhver anden Tegning eller Lithographi, da de bestaae af Druksværte og ikke mere af det i Lyset foranderlige Clorsølv. Da Udgifterne til disse nye Portraiter ere betydelig billigere, seer jeg mig istand til at levere dem til 9 Mk. pr. Dousin i Visitkort-Format og 6 Rdl. Dousinet i Kabinets-Format."

I Sommeren 1874 og 75 fotograferede han mest rundt omkring paa Landet, men var dog hjemme i Slagelse paa Markedsdagene for at fotografere der. Efter de to Markedsdage i Juli 1875 maatte han imidlertid bede sine Kunder om Henstand med Levering af Billederne, "da en alvorlig Sygdom, som pludselig faldt over mig vil udtrække Tiden ca. 8-10 Dage længere hen end efter Bestemmelsen."

Derefter synes han helt at have forladt Slagelse, men vendte tilbage i Juni 1878 "efter flere Aars Reiser" for at paabegynde ny fotografisk Virksomhed paa Slotsgade 103 (ikke langt fra Ridehuset), hvor han dog ikke havde noget Atelier. "De Ærede som ønske udført Familiegrupper eller Prospekter af deres Eiendomme, Kjøretøier eller Heste og Kreaturer i Byen eller paa Landet (naar det ikke er over 2 Mil herfra)", meddelte han, "kunne faa det udført i deres Hjem,,alt udføres,i den fri Natur uden kunstig Tilsætning (undtagen efter Forlangende)".

Hans sidste Annonce som Fotograf var 6. Juli 1878.

Henschel. var utvivlsomt en dygtig Fotograf, og han var dertil energisk og initiativrig. Han synes dog at have haft vanskeligt ved at klare sig i Konkurrencen med de andre Fotografer i Slagelse (særlig A. 0. Nielsen (10) og Sander Nielsen). Til hans Vanskeligheder kom ogsaa et svigtende Helbred.

Til Støtte for sin Mand aabnede hans Hustru Rebecca, f. Windekilde, den 1. Oktbr. 1867 en Traad- og Broderihandel med Legetøj, Galanteri etc., som hun drev i hvert Fald til 1875. Fra Juni 1878 eller samtidigt med, at Manden vendte hjem fra sine Rejser, holdt hun gennem mange Aar Skole for Smaabørn.

Om Karakteren af Henschels Sygdom faar man et Begreb, naar det oplyses, at han døde den 8. Juli 1883 paa Oringe Sindssygehospital ved Vordingborg.

Kilde:
Arnholtz, Svend:
Gamle Næstved Fotografer
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954